Μελέτες χρηματοδότησης ή εξαγοράς

Αποτίμηση εταιρείας ή έργου

Με βάση δημοσιευμένα στοιχεία καθώς και στοιχεία από την δευτερογενή αγορά, αποτιμούμε την τρέχουσα αλλά και μελλοντική αξία ενός έργου ή μια επιχείρησης, με σκοπό την αξιολόγηση μιας δυνητικής αγοράς, πώλησης ή συνεργασίας με ομοειδή ή συμπληρωματική δραστηριότητα.

Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου

Με βάση τα διεθνή πρότυπα, εξετάζουμε τα τέσσερα απαραίτητα στάδια μιας επιχειρηματικής πρότασης, αξιολογώντας την προσδοκώμενη αξία από την εφαρμογή της και την αποδοτικότητα της επένδυσης, σε συγκεκριμένο χρόνο.

Μελέτη βιωσιμότητας

Αποτιμούμε την πραγματική αξία των μέσων της επιχείρησης, υλικών και άυλων, εξετάζουμε τα στοιχεία του ισολογισμού της καθώς την σχετική της θέση στην αγορά, καταλήγοντας στην άμεση προοπτική της.

Τεκμηρίωση χρηματοδοτικής πρότασης

Αναλύουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον χρηματοδότη και εξασφαλίζουμε την βέλτιστη δυνατή τεκμηρίωση της πρότασης προκειμένου να προσελκύσουμε επενδυτές.

Μενού