Συμβουλευτική διοίκησης

Στρατηγικός & Λειτουργικός σχεδιασμός

Ο στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται στο όραμα και τις αξίες της επιχείρησης. Συνθέτουμε την διαδικασία τεκμηρίωσης και καθορισμού των στόχων, αξιολογώντας την παρούσα θέση της επιχείρησης, την αξία του δυναμικού, των διαθέσιμων πόρων καθώς και τους μέσο / μακροπρόθεσμους στόχους. Συνθέτουμε τις επιμέρους δραστηριότητες τμημάτων και στελεχών (working plans) με σαφή περιγραφή των χρονικών, ποσοτικών και ποιοτικών προσδοκιών.

Ανάπτυξη & Εξωστρέφεια

Μελετούμε την δυνητική αγορά που μπορεί να διεισδύσει η εταιρεία, αξιολογούμε την δυναμική του δικτύου φυσικής διανομής (logistics), του προϊοντικού της μίγματος και των διαθέσιμων πόρων, και συνθέτουμε σχέδιο επέκτασης τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές, με γνώμονα την βέλτιστη απόδοση.

Οικονομικές αναλύσεις

Οι αριθμοδείκτες μας βοηθούν να εκτιμήσουμε τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και τελικά την πραγματική εικόνα ολόκληρης της οικονομικής μονάδας, τόσο σε σχέση με το παρελθόν όσο και σε σχέση με τους στόχους αλλά και τους ανταγωνιστές της.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Εξετάζουμε το επίπεδο εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια λειτουργίας ενός οργανισμού και αξιολογούμε τις ευκαιρίες και προοπτικές που προκύπτουν από αυτή σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης υποδομών και εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη προϊόντος

Μελετούμε την δυναμική και τους πόρους της εταιρείας, προσδιορίζουμε τις εφικτές ευκαιρίες και τις μετατρέπουμε σε προϊόν, κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών.

Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου

Επισημαίνουμε του πιθανότερους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας και συνθέτουμε σύνολο ενεργειών που θα αποτρέψουν μια αναπάντεχη δυσκολία. Δεδομένης της πολύ-ποικιλότητας των περιπτώσεων, η συσσωρευμένη εμπειρία σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση του αντικειμένου είναι τα κυρίαρχα εργαλεία μετριασμού των κινδύνων.

Performance management

Θέτουμε την διαδικασία διασφάλισης του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έτσι ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στους στόχους του οργανισμού με την βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Η διαχείριση της απόδοσης (performance management) επικεντρώνεται τόσο στο σύνολο του οργανισμού, όσο και σε τμήματα άλλα και σε άτομα.

Αξιολόγηση δομής λειτουργίας και προσωπικού

Εξετάζουμε κατά πόσο η λειτουργική δομή ενός οργανισμού ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της καθώς και την επάρκεια των στελεχών στο συγκεκριμένο έργο που τους έχει ανατεθεί, συνθέτοντας στην συνέχεια πλάνο προσαρμογής της οργάνωσης αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Αξιολογούμε τη ροή των απαραίτητων αγαθών (α’ ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες, αποθήκευση, μεταφορά, αποθέματα) σε θέματα ποιότητας, τιμής, χρόνου με σκοπό την βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη στο ελάχιστο δυνατό κόστος.

Μενού